Ομάδες Κοινωνικών δεξιοτήτων

Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικές ικανότητες) ως έννοια χρησιμοποιείται για να δείξει το επιθυμητά αναμενόμενο αποτέλεσμα της ανάπτυξης ενός παιδιού (Schaffer, 1996).  Η οικογένεια αποτελεί το πρώτο πεδίο κοινωνικών σχέσεων αποφασιστικής σημασίας για την κοινωνική μάθηση του παιδιού, ενώ το σχολείο από την πλευρά του προσφέρει ένα συμπληρωματικό και ενισχυτικό πεδίο αλληλεπιδράσεων (Κυρίδης, 1996). Στο σχολείο το παιδί γίνεται μέλος μιας ομάδας.

Στα πλαίσια του αποκαταστασιακού προγράμματος τα παιδιά εντάσσονται σε ομοιογενείς ,ηλικιακά και δεξιοτήτων , ομάδες (3-4 ατόμων ) στις οποίες βοηθούνται από το συντονιστή να αναπτύξουν τους ακόλουθους τομείς:

  • Ανεκτικότητα στις αλλαγές π.χ. ημέρα, ένταξη νέου μέλους
  • Ευελιξία στη σκέψη
  • Ακολουθία κανόνων-διατήρηση σειράς
  • Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας
  • Ανοχή στη ματαίωση
  • Βελτίωση αυτοεικόνας
  • Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων.
  • Βελτίωση χρήσης χρημάτων
  • Βελτίωση της σχέσης με τους συνομιλήκους
  • Συνεργατικότητα