Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

Οι μαθησιακές δυσκολίες συνιστούν μια από τις συχνότερες διαταραχές μάθησης, που συναντώνται στο χώρο της εκπαίδευσης. Η εμφάνισή τους συνοδεύεται από σημαντικές δυσκολίες σe γνωστικό, μαθησιακό και κοινωνικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το γνωστικό και μαθησιακό τομέα, οι μαθητές (παιδιά και έφηβοι) εμφανίζουν σημαντικά ελλείμματα ως προς τους παρακάτω τομείς:

  • Αναγνωστική Αποκωδικοποίηση - Δυσαναγνωσία
  • Αναγνωστική Κατανόηση
  • Προφορική Έκφραση
  • Σημασιολογία
  • Παραγωγή Γραπτού Λόγου - Δυσγραφία, Δυσορθογραφία
  • Μορφολογία της Γλώσσας
  • Αριθμητική και Λογικομαθηματική Σκέψη - Δυσαριθμησία

Σκοπός του προγράμματος αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών, είναι η βελτίωση όλων των δυσκολιών (ειδικών ή γενικευμένων), που δυσχεραίνουν τόσο την ακαδημαϊκή όσο και τη καθημερινή ζωή του μαθητή.

Το αποκαταστασιακό πρόγραμμα, απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είναι εξατομικευμένο και εξολοκλήρου προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού / εφήβου.

Οι μαθησιακές δυσκολίες, συνήθως αρχίζουν να διαφαίνονται με την έναρξη της σχολικής ζωής του παιδιού και το συνοδεύουν καθόλη τη διάρκεια της ζωής του. Γι’ αυτό και όταν αναφερόμαστε στην αποκατάσταση, μιλάμε για σημαντική βελτίωση, αλλά σε καμία περίπτωση, εξάλειψη των μαθησιακών δυσκολιών, με στόχο ο μαθητής να γίνει ανεξάρτητος μελετητής.

Είναι προφανές, ότι οι ανάγκες κάθε μαθητή διαφέρουν ανάλογα με την ηλικιακή και σχολική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται.

Παρόλα αυτά, είναι κοινά αποδεκτό ότι ο «σωστός» χρόνος αποκατάστασης ξεκινά από τη στιγμή που οι δυσκολίες του παιδιού αρχίζουν να δυσχεραίνουν ή να παρακωλύουν τη διαδικασία της μάθησης, τόσο στο σχολείο όσο και στη καθημερινότητά του.

Το πρόγραμμα διάγνωσης και αποκατάστασης των μαθησιακών δυσκολιών έχει τη βάση του σε ειδική μεθοδολογία και εφαρμόζεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.